0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۲:۱۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۱۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۸:۴۵
Seroka Szymon
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۵۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۱:۲۵
Adam Dosz
۳
۱
Martin Olejnik
Finished
۱۳:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۹:۴۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۰:۵۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۰۱:۲۰
Seroka Szymon
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۴۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۰۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۰۵
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۰:۱۰
Artur Sobel
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۹:۲۰
Martin Olejnik
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۶:۰۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۷:۱۰
Martin Olejnik
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۹:۲۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۵۰
Jan Zandecki
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۰۹:۴۰
Adam Dosz
۰
۳
Michal Bankosz
Finished
۱۰:۰۵
Martin Olejnik
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۲۰
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۲۰
Michal Bankosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۴:۰۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۱۰
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Wojciech Tobiasz
Finished
۱۴:۱۵
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۴:۳۵
Michal Murawski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۲۰
Felkel Grzegorz
۲
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۶:۵۵
Michal Murawski
۰
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۷:۳۵
Martin Olejnik
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۸:۰۵
Jan Zandecki
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۸:۵۵
Krystian Kolodziej
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۲۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Michal Skorski
Finished
۰۲:۳۵
Dawid Kotwica
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۲۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۴۰
Seroka Szymon
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۴۵
Artur Sobel
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۶:۵۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۴۰
Jakub Nowak
۳
۲
Milosz Cesarz
Finished
۰۸:۴۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۰:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۱:۰۰
Adam Dosz
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۰۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Michal Bankosz
Finished
۱۲:۵۵
Jan Zandecki
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Felkel Grzegorz
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۵:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۶:۳۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۶:۴۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۷:۵۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۹:۱۰
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۹:۳۰
Jakub Stecyszyn
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۹:۵۵
Jakub Nowak
۳
۱
Pawel Adamus
Finished
۲۰:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۲۰:۰۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۲۰:۲۰
Michal Skorski
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۰:۰۵
Dawid Kotwica
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۳۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۳۵
Michal Skorski
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۵
Jakub Wozniak
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۱:۴۵
Artur Sobel
۲
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۲۰
Rafal Skotniczny
۳
۱
Milosz Cesarz
Finished
۰۵:۵۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۰۵
Blazej Szczepanek
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۰۶:۱۵
Jakub Wozniak
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۶:۱۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۶:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۰۵
Seroka Szymon
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۳۰
Seroka Szymon
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۱۵
Artur Sobel
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۳:۵۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۰۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۰۴:۱۰
Seroka Szymon
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۳۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۴:۳۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۴:۵۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۰۵:۲۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۷:۲۰
Mariusz Baron
۱
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۰۸:۲۰
Murawski Daniel
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۹:۲۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۰۹:۴۵
Przemyslaw Gorski
۱
۳
Pawel Adamus
Finished
۱۰:۳۰
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۳۵
Jan Zandecki
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۰:۵۵
Martin Olejnik
۰
۳
Michal Bankosz
Finished
۱۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۱:۴۵
Jan Zandecki
۰
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۲:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۲:۳۵
Michal Wolny
۳
۱
Lukasz Pyda
Finished
۱۲:۵۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۰۰
Michal Murawski
۰
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۳:۴۵
Makajew Maciej
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۱۴:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۱۴:۳۰
Adam Dosz
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Martin Olejnik
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۴:۵۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۴:۵۵
Jan Zandecki
۱
۳
Michal Bankosz
Finished
۱۵:۱۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۵:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۵:۳۵
Wojciech Tobiasz
۲
۳
Pawel Adamus
Finished
۱۵:۵۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۵:۵۵
Murawski Daniel
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۱۶:۰۰
Jan Zandecki
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۷:۲۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۷:۴۵
Murawski Daniel
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۸:۰۰
Wojciech Tobiasz
۳
۰
Oglaza Robert
Finished
۱۸:۲۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۸:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۲۵
Felkel Grzegorz
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۳۰
Adam Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۲۰:۰۵
Martin Olejnik
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۲۰:۳۰
Michal Murawski
۰
۰
Adrian Spychala
inprogress
۲۰:۴۵
Mateusz Golebiowski
-
-
Jakub Kosowski
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Maciej Podsiadlo
-
-
Jakub Stecyszyn
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Felkel Grzegorz
-
-
Adam Dosz
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Krzysztof Wloczko
-
-
Krzysztof Kapik
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
  Czech Republic Pro League
Vladimir Kubat
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Martin Huk
Finished
۰۱:۰۰
Petr Pesout
۳
۲
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Kanok
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۰۱:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Tomasch David
۲
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۳:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۲:۳۰
Dominik Kuzma
۳
۰
Jan Sucharda
Finished
۰۸:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Julius Lazar
Finished
۰۸:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Krupnik Jnr
۲
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۱:۳۰
Josef Palecek
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۶:۰۰
Dominik Kuzma
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۳:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Julius Lazar
Finished
۰۶:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۶:۳۰
Milan Klement
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۷:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Pech
۱
۳
Pavel Chvatal
Finished
۱۱:۳۰
Milan Urban
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۱۹:۳۰
Jakub Levicky
۳
۲
Zbynek Zientek
Finished
۰۰:۳۰
Milan Smrcek
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Denis Hofman
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۷:۰۰
Jan Lovl
۱
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۰:۳۰
Dusan Stusek
۳
۲
Adam Strelec
Finished
۱۱:۰۰
Cesta Havrda
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۳۰
Adam Strelec
۲
۲
Adolf Huttl
Finished
۱۲:۰۰
Hejduk Alexander
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۱۲:۰۰
Radek Vosyka
۲
۳
Jan Lovl
Finished
۱۲:۰۰
Adolf Huttl
۱
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۲:۳۰
Lukas Krupnik Jnr
۰
۳
Adam Strelec
Finished
۱۳:۰۰
Radek Limbursky
۱
۳
Karel Hons
Finished
۱۵:۳۰
Kamil Gavelcik
۳
۰
Stanislav Mazanek
Finished
۱۵:۳۰
Ladislav Janousek
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۶:۳۰
Radek Limbursky
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۱۷:۰۰
Karel Baros
۲
۳
Kamil Przeczek
Finished
۱۸:۳۰
Kamil Przeczek
۳
۱
Petr Chlad
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Prosa
۲
۳
Koubek Vojtech
Finished
۱۹:۳۰
Karel Baros
۳
۱
Petr Chlad
Finished
۲۰:۳۰
Vladimir Stanek
۱
۳
Michal Cada
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۲:۳۰
Julius Lazar
۲
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۴:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۴:۳۰
Milan Klement
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۵:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۷:۳۰
Ludek Madle
۱
۳
Tomasch David
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Chvatal
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۱۱:۰۰
Ludek Madle
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Mazanek
۱
۳
Josef Palecek
Finished
۱۵:۰۰
Roman Hudeczek
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۵:۳۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۶:۳۰
Roman Hudeczek
۳
۲
Krenek Tomas
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Ladislav Janousek
Finished
۱۸:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۳۰
Milan Urban
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۰:۳۰
Michal Cada
۱
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۰:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Dominik Kuzma
Finished
۰۴:۰۰
Dominik Kuzma
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۶:۰۰
Darin Kryl
۰
۳
Jakub Levicky
Finished
۰۰:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Darin Kryl
Finished
۰۰:۲۶
Pavel Fojt
-
-
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۲۵
Dominik Kuzma
-
-
Milan Klement
Finished
۰۱:۵۹
Petr Pesout
۱
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۲:۰۰
Jakub Levicky
۰
۳
Zbynek Zientek
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Cinibulk
۰
۳
Milan Urban
Finished
۰۲:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۲:۲۳
Milan Smrcek
-
-
Julius Lazar
Finished
۰۲:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۴۸
Jiri Louda
-
-
Dominik Kuzma
Finished
۰۲:۵۹
Vladimir Cermak
۳
۰
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۳:۰۰
Denis Hofman
-
-
Milan Klement
Finished
۰۳:۲۸
Milan Smrcek
-
-
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۵۴
Milan Klement
-
-
Jiri Louda
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Cermak
-
-
Julius Lazar
Finished
۰۵:۰۰
Milan Smrcek
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۵:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Dominik Kuzma
Finished
۰۵:۰۰
Dominik Kuzma
-
-
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۱
Milan Klement
-
-
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۳۰
Denis Hofman
-
-
Jiri Louda
Finished
۰۶:۰۲
Milan Klement
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Cermak
-
-
Julius Lazar
Finished
۰۶:۴۹
Dominik Kuzma
-
-
Jan Sucharda
Finished
۰۶:۵۳
Julius Lazar
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۷:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Cesta Havrda
Finished
۰۹:۱۴
Jan Lovl
-
-
Vaclav Pech
Finished
۰۹:۲۸
Adolf Huttl
-
-
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۰۹:۲۹
Ludek Madle
-
-
Tomasch David
Finished
۰۹:۳۰
Dusan Stusek
-
-
Adam Strelec
Finished
۰۹:۵۶
Pavel Chvatal
۱
۳
Radek Vosyka
Finished
۰۹:۵۸
Milan Smesny
۰
۳
Hejduk Alexander
Finished
۰۹:۵۹
Vaclav Pech
-
-
Pavel Chvatal
Finished
۱۰:۲۸
Lukas Krupnik Jnr
-
-
Dusan Stusek
Finished
۱۰:۲۹
Adolf Huttl
۳
۰
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۱۰:۳۰
Tomasch David
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Regner
-
-
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۴۸
Adam Strelec
۳
۲
Adolf Huttl
Finished
۱۰:۵۷
Radek Vosyka
۲
۳
Jan Lovl
Finished
۱۰:۵۸
Hejduk Alexander
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۱۰:۵۹
Milan Smesny
۰
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۰۰
Adolf Huttl
-
-
Dusan Stusek
Finished
۱۱:۲۸
Ludek Madle
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۱:۲۹
Jan Lovl
۳
۰
Pavel Chvatal
Finished
۱۱:۲۹
Tomasch David
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Pech
-
-
Radek Vosyka
Finished
۱۱:۵۸
Cesta Havrda
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۲:۰۰
Tomasch David
۲
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Krupnik Jnr
-
-
Adam Strelec
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Regner
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Jan Lovl
۳
۰
Pavel Chvatal
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Kubat
-
-
Tomas Regner
Finished
۱۲:۵۰
Dusan Stusek
-
-
Adam Strelec
Finished
۱۲:۵۶
Vaclav Pech
-
-
Jan Lovl
Finished
۱۲:۵۸
Vaclav Pech
۳
۰
Radek Vosyka
Finished
۱۳:۰۰
Cesta Havrda
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۱۳:۰۰
Zbynek Pagac
-
-
Roman Hudeczek
Finished
۱۳:۲۷
Milan Capek
۳
۰
Radek Limbursky
Finished
۱۳:۲۸
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Vladimir Havlicek
Finished
۱۳:۲۸
Petr Serak
۲
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۳:۲۹
Stanislav Mazanek
۱
۳
Josef Palecek
Finished
۱۳:۵۳
Josef Belovsky
-
-
Ladislav Janousek
Finished
۱۳:۵۷
Milan Bezdicek
-
-
Krenek Tomas
Finished
۱۳:۵۸
Karel Hons
-
-
Jaromir Vyboch
Finished
۱۳:۵۸
Dusan Stusek
۳
۰
Adam Strelec
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۱۴:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۴:۰۰
Vaclav Pech
۳
۱
Jan Lovl
Finished
۱۴:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۰
Stanislav Mazanek
Finished
۱۴:۲۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۴:۲۶
Roman Hudeczek
-
-
Milan Bezdicek
Finished
۱۴:۲۷
Radek Limbursky
۱
۳
Karel Hons
Finished
۱۴:۲۸
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Vladimir Havlicek
Finished
۱۴:۳۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Roman Hudeczek
Finished
۱۴:۳۰
Milan Capek
۳
۰
Radek Limbursky
Finished
۱۴:۳۰
Petr Serak
۲
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۴:۳۰
Krenek Tomas
-
-
Zbynek Pagac
Finished
۱۴:۵۷
Jaromir Vyboch
-
-
Milan Capek
Finished
۱۴:۵۸
Ladislav Janousek
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۴:۵۹
Josef Palecek
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۴:۵۹
Milan Bezdicek
۰
۳
Krenek Tomas
Finished
۱۵:۰۰
Josef Belovsky
۳
۲
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۰۰
Karel Hons
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۱۵:۰۰
Petr Serak
۳
۲
Stanislav Mazanek
Finished
۱۵:۱۸
Milan Capek
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۵:۲۸
Zbynek Pagac
-
-
Milan Bezdicek
Finished
۱۵:۲۸
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۵:۲۹
Vladimir Havlicek
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۵:۳۰
Kamil Gavelcik
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۵:۴۹
Roman Hudeczek
-
-
Krenek Tomas
Finished
۱۵:۵۷
Vladimir Havlicek
-
-
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۵۸
Radek Limbursky
-
-
Jaromir Vyboch
Finished
۱۵:۵۸
Jaromir Vyboch
۰
۳
Milan Capek
Finished
۱۶:۰۰
Krenek Tomas
۱
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۳
۲
Stanislav Mazanek
Finished
۱۶:۳۰
Milan Capek
۲
۰
Karel Hons
Finished
۱۶:۳۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۵۷
Milan Capek
-
-
Karel Hons
Finished
۱۶:۵۸
Vladimir Havlicek
۱
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۷:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۷:۰۰
Karel Baros
-
-
Kamil Przeczek
Finished
۱۷:۲۷
Jan Kanera
-
-
Tomas Prosa
Finished
۱۷:۲۸
Josef Belovsky
۰
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۷:۳۰
Radek Limbursky
۳
۲
Jaromir Vyboch
Finished
۱۷:۳۰
Koubek Vojtech
-
-
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۵۴
Filip Vondracek
-
-
Martin Mastera
Finished
۱۷:۵۷
Milan Capek
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۸:۰۰
Marek Sedlak
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۱۸:۰۰
Petr Chlad
-
-
Martin Lorenc
Finished
۱۸:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۱
Josef Palecek
Finished
۱۸:۰۰
Milan Bezdicek
۲
۳
Roman Hudeczek
Finished
۱۸:۰۰
Milan Urban
-
-
Marek Sedlak
Finished
۱۸:۲۴
Tomas Prosa
-
-
Koubek Vojtech
Finished
۱۸:۲۸
Adam Sivera
۳
۱
Jan Volhejn
Finished
۱۸:۳۰
Jan Sucharda
۰
۳
Milan Urban
Finished
۱۸:۳۰
Kamil Przeczek
-
-
Petr Chlad
Finished
۱۸:۳۰
Jan Kanera
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۱۸:۳۰
Martin Lorenc
-
-
Karel Baros
Finished
۱۹:۰۰
Filip Vondracek
۳
۰
Martin Mastera
Finished
۱۹:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Jan Kanera
Finished
۱۹:۰۰
Karel Baros
-
-
Petr Chlad
Finished
۱۹:۲۷
Jan Kanera
-
-
Koubek Vojtech
Finished
۱۹:۲۸
Jan Volhejn
۰
۳
Filip Vondracek
Finished
۱۹:۳۰
Alesh Bayer
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۲۰:۰۰
Jan Kanera
۳
۰
Koubek Vojtech
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Louda
۲
۲
Marek Sedlak snr
inprogress
۲۰:۳۰
Adam Sivera
۲
۱
Filip Vondracek
inprogress
۲۰:۳۶
Tomas Prosa
-
-
Rostyslav Kliucuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Jan Volhejn
-
-
Martin Mastera
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  Russia Liga Pro
Yuriy Fedotov
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۱
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Galuzinskii Stefan
۲
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۰۹:۴۵
Denis Molodtsov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۶:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Mareev
۱
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Glazun
۳
۰
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۰۰
Timofey Razinkov
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۲:۳۰
Anatoly Ilin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۱۳:۰۰
Maksim Chechulin
۳
۱
Victor Bogdenko
Finished
۱۳:۴۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Timofey Razinkov
Finished
۱۳:۵۰
Oleg Kharlakin
۰
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Gennady Karpovkin
۱
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Evgeny Glazun
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Moshnikov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۱:۰۰
Victor Bogdenko
۳
۰
Sergey Kulikov
Finished
۱۴:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Roman Alov
Finished
۱۷:۱۵
Denis Molodtsov
۳
۲
Roman Alov
Finished
۱۸:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۰۰
Dmitry Ignatiev
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۰:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Ignatiev
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۲
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Mameka
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۳:۳۰
Nikita Mareev
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۴:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۱۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Moshnikov
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۰۰
Igor Meteleshko
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۳۰
Maksim Mameka
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۲۰
Sergey Lanovenko
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Vasilii Obukhov
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Eremin
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۳۰
Vasilii Obukhov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Dmitrii Kustov
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Dmitrii Kustov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۰۰
Aleksey Shershnev
۱
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۴:۴۵
Dmitrii Kustov
۳
۲
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Bokov
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Dmitrii Surkin
۳
۲
Galuzinskii Stefan
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Khanevskii
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Mikhail Smirnov
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۱۵
Aleksey Lobanov
۱
۳
Dmitrii Surkin
Finished
۰۹:۱۵
Yuriy Fedotov
۳
۲
Dmitrii Surkin
Finished
۱۰:۱۵
Andrei Khanevskii
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Bokov
۳
۱
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۳۰
Aleksey Lobanov
۳
۲
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Kulikov
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۴۵
Anatoly Ilin
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۱۴:۳۰
Nikita Lyfenko
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۱۴:۵۰
Orlov Oleg
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۶:۰۰
Pavel Semeshin
۳
۰
Artem Denisov
Finished
۱۶:۴۵
Roman Alov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۶:۴۵
Armen Pomazkov
۱
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۷:۰۰
Alexander Kolmin
۳
۱
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Puzyrev
۳
۲
Armen Pomazkov
Finished
۱۷:۳۰
Artem Denisov
۳
۱
Artem Chernov
Finished
۱۷:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۷:۴۵
Artem Chernov
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۸:۱۵
Oleg Belugin
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۸:۳۰
Konstantin Olshakov
۳
۲
Artem Denisov
Finished
۱۸:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۸:۴۵
Sergey Puzyrev
۰
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۹:۰۰
Murzakmatov Ernist
۳
۰
Igor Zemit
Finished
۲۰:۰۰
Ivan Afanasiyev
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۲۰:۱۵
Anatoly Batalov
۲
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۰:۱۵
Aleksandr Kruglov
۲
۱
Evgeniy Samokha
inprogress
۲۰:۳۰
Artem Tsitselsky
۲
۲
Vladislav Shelipov
inprogress
۲۰:۳۰
Andrey Prokhorov
۱
۰
Evgeniy Ilyukhin
inprogress
۲۰:۴۵
Stanislav Kaplan
۰
۰
Alexey Innazarov
inprogress
۲۰:۴۵
  World Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Artem Kuchmei
Finished
۰۹:۱۷
Maksai Yaroslav
۱
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۸:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Artem Kuchmei
Finished
۱۱:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۴۷
Artem Kuchmei
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۶:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Maksai Yaroslav
Finished
۱۹:۴۷
Dmytro Halai
۱
۳
Artem Kuchmei
Finished
۱۰:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۱۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Maksai Yaroslav
Finished
۱۶:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۲
Roiland Dmytro
Finished
۱۹:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Serhii Baranovskyi
Finished
۲۰:۱۷
Dmytro Halai
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Dmytro Halai
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۱۷
Artem Kuchmei
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۳:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۴۷
Artem Kuchmei
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۴:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۴:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Maksai Yaroslav
Finished
۱۷:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۸:۱۷
Maksai Yaroslav
۱
۰
Roiland Dmytro
inprogress
۲۰:۴۷
  Germany WTT Feeder Dusseldorf III
Amirreza Abbasi
۱
۲
Kwan Kit Ho
inprogress
۲۰:۱۵
Yuma Tsuboi
۱
۳
Deni Kozul
Finished
۱۴:۱۵
Albert Vilardell
۳
۱
Benno Oehme
Finished
۱۴:۱۵
Chun Kit Choy
۱
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۴:۱۵
Zhe Yu Clarence Chew
۳
۲
Man Ho Kwan
Finished
۱۴:۵۰
Samuel Walker
۲
۲
Elias Ranefur
inprogress
۲۰:۱۵
Albert Vilardell
۰
۳
Yuto Kizukuri
Finished
۲۰:۱۵
Zihao Zhao
۳
۱
Chih-Wei Yeh
Finished
۱۳:۴۰
Samuel Walker
۳
۱
Ioannis Sgouropoulos
Finished
۱۴:۵۰
Zihao Zhao
۲
۲
Guankai Niu
inprogress
۲۰:۱۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Jakub Zelinka
Finished
۱۳:۴۰
Aleksa Gacev
۳
۰
Luka Mladenovic
Finished
۱۳:۴۰
Elias Ranefur
۳
۰
Miguel Vilchez
Finished
۱۳:۴۰
Matteo Mutti
۱
۳
Yuto Kizukuri
Finished
۱۳:۴۰
Khalid Assar
۰
۳
Guankai Niu
Finished
۱۳:۴۰
Dingshuo Liu
۳
۰
Anton Limonov
Finished
۱۴:۱۵
Borgar Haug
۳
۱
Navid Shams
Finished
۱۴:۱۵
Martin Buch Andersen
۰
۳
Park Ganghyeon
Finished
۱۴:۱۵
Sipos Rares
۱
۳
Kwan Kit Ho
Finished
۱۴:۵۰
Zhe Yu Clarence Chew
۰
۰
Park Ganghyeon
inprogress
۲۰:۵۰
  Germany WTT Feeder Dusseldorf Mixed III, Doubles
Verdonschot W./Merk M.
۳
۲
Blaskova Z./Valenta J.
Finished
۱۳:۰۵
Haug B./Toftaker M.
۳
۰
Kolodziejczyk M./Harac E.
Finished
۱۲:۳۰
Liu D./Wang T.
۳
۰
Scholz V./Vos E.
Finished
۱۲:۲۰
Chua J.S.H./Ser L.Q.
۳
۰
Vilardell A./Rad E.
Finished
۱۲:۳۰
Kramer C./Alice C.L.S.
۰
۳
Perez J./Riera J.
Finished
۱۲:۳۰
Zhou J./Chew Z.Y.C.
۳
۰
Todorovic A./Ahmadian M.
Finished
۱۳:۰۵
Sgouropoulos I./Papadimitriou M.
۳
۱
Kogans D./Ho T-T.
Finished
۱۳:۳۰
Chua J.S.H./Ser L.Q.
۳
۰
Haug B./Toftaker M.
Finished
۱۹:۴۰
Liu D./Wang T.
۳
۲
Perez J./Riera J.
Finished
۱۹:۴۰
Zhou J./Chew Z.Y.C.
۳
۰
Verdonschot W./Merk M.
Finished
۱۹:۴۰
  Germany WTT Feeder Dusseldorf III Women
Xin Ru Wong
۱
۳
Tin-Tin Ho
Finished
۱۹:۰۵
Sabina Surjan
۳
۰
Nathalie Marchetti
Finished
۱۹:۰۵
Ece Harac
۳
۱
Lin Qian Ser
Finished
۱۸:۳۰
Amelie Solja
۳
۰
Li Sian Alice Chang
Finished
۱۹:۰۵
Ece Harac
۳
۱
Lin Qian Ser
Finished
۱۳:۳۰
Tessy Gonderinger
۰
۳
Jingyi Zhou
Finished
۱۸:۳۰
Anna Wegrzyn
۰
۳
Tianyi Wang
Finished
۱۸:۳۰
Andrea Todorovic
۳
۱
Martina Toftaker
Finished
۱۸:۳۰
Elina Rahimi
۰
۳
Fei Qi
Finished
۱۹:۰۵
  Germany Challenger Series
Liang Qiu
۳
۰
Armin Alicic
Finished
۱۲:۲۰
Johannes Willeke
۱
۳
Armin Alicic
Finished
۱۱:۴۰
Liang Qiu
۱
۳
Kirill Fadeev
Finished
۱۶:۴۰
Aljaz Godec
۱
۳
Liang Qiu
Finished
۱۳:۴۰
Aljaz Godec
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۱:۰۰
Kirill Fadeev
۳
۱
Johannes Willeke
Finished
۱۳:۰۰
Kirill Fadeev
۳
۰
Michael Fuchs
Finished
۱۵:۱۵
  Germany WTT Feeder Dusseldorf Men III, Doubles
Haug B./An J.
۳
۲
De las Heras R./Vilchez M.
Finished
۱۶:۰۰
Yoshimura K./Tsuboi T.
۳
۱
Kolodziejczyk M./Ecseki N.
Finished
۱۶:۰۰
Lillo A./Pantoja M.
۰
۳
Jang H./Park G.
Finished
۱۶:۰۰
  World TT-CUP
Gracjan Rokita
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Dusek
۳
۰
Jaroslav Brynych
Finished
۰۰:۱۰
Stanislav Kruti
۳
۱
Heino Laidmaa
Finished
۰۰:۱۵
Marek Teiml
۳
۰
Vojtech Strouhal
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۳
۱
David Jicha
Finished
۰۰:۲۵
Fabian Sikora
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۰۰:۳۰
Martin Vodnansky
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۴۰
Vlastimil Kocvara
۳
۲
Vojtech Strouhal
Finished
۰۰:۵۰
Filip Cernota
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۰۰:۵۵
Darek Kleczko
۱
۳
Partyka Ryszard
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۱۰
Marcel Mroczka
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۱:۱۵
Simon Matousch
۳
۱
Marek Teiml
Finished
۰۱:۲۰
Martin Stusek
۲
۳
Krystof Prida
Finished
۰۱:۲۵
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Brynych
۱
۳
Martin Vodnansky
Finished
۰۱:۴۰
David Jicha
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Martin Vodnansky
۳
۱
Jaroslav Brynych
Finished
۰۲:۱۵
Simon Matousch
۱
۳
Marek Teiml
Finished
۰۲:۲۰
Dominik Lafek
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۲:۳۵
Fabian Sikora
۳
۰
Szostak Michal
Finished
۰۲:۴۰
Krystof Prida
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۲:۵۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Partyka Ryszard
Finished
۰۳:۱۰
Morawski Piotr
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۳:۳۰
Wiechec Adrian
۲
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۴:۳۰
Wiechec Adrian
۲
۳
Leszek Maduzia
Finished
۰۵:۳۰
Morawski Piotr
۲
۳
Leszek Maduzia
Finished
۰۷:۰۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Morawski Piotr
Finished
۰۷:۳۰
Leszek Maduzia
۳
۰
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۸:۰۰
Leszek Maduzia
۰
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۹:۰۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۰
Valois Kayque
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۰:۰۰
Partyka Ryszard
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۱۰:۳۵
Reche Salvador
۲
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۰:۴۰
Jan Eibich
۲
۳
Vojteh Shanc
Finished
۱۰:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Vorac
۳
۲
Jiri Celler
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۱۱:۲۵
Valois Kayque
۲
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۳۰
Partyka Ryszard
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۱:۳۵
Jan Eibich
۳
۰
Jiri Celler
Finished
۱۱:۵۰
Jaromir Zlamal
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۱۱:۵۵
Kos Pawel
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۱۲:۰۵
Jose L. Reverte
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۲:۱۰
Vojteh Shanc
۳
۱
Jiri Vorac
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۱۲:۲۵
Valois Kayque
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۳۰
Partyka Ryszard
۳
۰
Wenda Krzysztof
Finished
۱۲:۳۵
Reche Salvador
۳
۱
Francisco Almagro
Finished
۱۲:۴۰
Jan Eibich
۳
۰
Jiri Vorac
Finished
۱۲:۵۰
Jan Urbanek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۲:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۰۰
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۱۳:۰۵
Alberto Olmedo
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۳:۱۰
Jiri Celler
۳
۲
Vojteh Shanc
Finished
۱۳:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۳:۲۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۱۳:۳۰
Milosz Kukawka
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۳۰
Filip Cernota
۳
۱
Jan Urbanek
Finished
۱۳:۵۵
Jiri Vorac
۰
۳
Jiri Celler
Finished
۱۳:۵۵
Jose L. Reverte
۲
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۴:۱۵
Kos Pawel
۱
۳
Partyka Ryszard
Finished
۱۴:۱۵
Vojteh Shanc
۳
۲
Jan Eibich
Finished
۱۴:۲۵
Filip Kociuba
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۳۰
Madis Vaarpu
۳
۲
Andrey Romanov
Finished
۱۴:۴۵
Andrei Knazik
۳
۰
Bohuslav Budik
Finished
۱۴:۵۰
Filip Cernota
۳
۲
Jaromir Zlamal
Finished
۱۵:۰۰
Martin Pakk
۳
۰
Aleksandr Dulov
Finished
۱۵:۱۵
Radek Muller
۲
۳
Stepan Koci
Finished
۱۵:۲۰
Adam Khalaila
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۵:۲۵
Madis Vaarpu
۳
۱
Aleksandr Dulov
Finished
۱۵:۴۵
Andrei Knazik
۲
۳
Stepan Koci
Finished
۱۵:۵۰
Milosz Kukawka
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۵۰
Andrey Romanov
۰
۳
Martin Pakk
Finished
۱۶:۱۵
Bohuslav Budik
۳
۱
Radek Muller
Finished
۱۶:۲۰
Adam Khalaila
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۶:۲۵
Damian Bucko
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۶:۳۵
Madis Vaarpu
۰
۳
Martin Pakk
Finished
۱۶:۴۵
Andrei Knazik
۰
۳
Radek Muller
Finished
۱۶:۵۰
Adam Kosacky
۳
۲
Zdenek Zahradka
Finished
۱۶:۵۵
Aleksandr Dulov
۱
۳
Andrey Romanov
Finished
۱۷:۱۵
Stepan Koci
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۷:۲۰
Adam Khalaila
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۷:۲۵
Damian Bucko
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۱۷:۳۵
Radek Muller
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۷:۵۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۷:۵۵
Andrey Romanov
۳
۰
Aleksandr Dulov
Finished
۱۷:۵۵
Stepien Marcin
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۰۵
Bohuslav Budik
۳
۲
Stepan Koci
Finished
۱۸:۲۰
Martin Pakk
۳
۱
Madis Vaarpu
Finished
۱۸:۲۵
Darek Kleczko
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۸:۳۰
Zdenek Zahradka
۳
۱
Adam Khalaila
Finished
۱۸:۳۰
Gola Blazej
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۸:۳۵
Sanchez Juan A
۲
۳
Antonio Diaz
Finished
۱۸:۴۰
Pavel Benes
۰
۳
Vojtech Kosak
Finished
۱۸:۵۰
Adam Kosacky
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۱۹:۰۰
Gracjan Rokita
۳
۰
Kedzierski Piotr
Finished
۱۹:۰۰
Petr Semrad
۳
۰
Filip Kodera
Finished
۱۹:۱۰
Jan Hendrych
۲
۳
Stanislav Dolejsi
Finished
۱۹:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Jan Benak
Finished
۱۹:۲۵
Darek Kleczko
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۱۹:۳۰
Damian Bucko
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۹:۳۵
Adam Kosacky
۰
۳
Horst Bauer
Finished
۱۹:۴۰
Jose A. Tejuelo
۲
۳
Antonio Diaz
Finished
۱۹:۴۰
Pavel Benes
۳
۰
Stanislav Dolejsi
Finished
۱۹:۵۰
Jan Hrncir
۲
۳
Petr Novotny
Finished
۱۹:۵۵
Michal Bracha
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۲۰:۰۰
Gola Blazej
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۲۰:۰۵
Petr Semrad
۲
۳
Horst Bauer
Finished
۲۰:۱۰
Vojtech Kosak
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۲۰:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Petr Novotny
Finished
۲۰:۲۵
Tomasz Witkowski
۰
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۳۰
Jose A. Tejuelo
۱
۱
Juan Pedro Sanchez
inprogress
۲۰:۴۰
Filip Kodera
۰
۱
Adam Kosacky
inprogress
۲۰:۴۰
Pavel Benes
۰
۰
Jan Hendrych
inprogress
۲۰:۵۰
Jan Benak
-
-
Jan Hrncir
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Petr Semrad
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Stanislav Dolejsi
-
-
Vojtech Kosak
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Ondrej Fiklik
-
-
Jan Hrncir
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Horst Bauer
-
-
Filip Kodera
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
  Belarus Liga Pro
Nikolai Muroveiko
۳
۱
Vasily Ermolenko
Finished
۱۰:۰۰
Ruslan Shafiev
۳
۱
Yuriy Bokovoy
Finished
۱۵:۰۰
Andrei Kopchinskii
۰
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۷:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۱
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۷:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۲
Andrey Pontus
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Pontus
۳
۱
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۸:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۲
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۹:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Lichen Wang
۰
۳
David Reitspies
Finished
۱۰:۳۰
Oleksandr Tymofieiev
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۰۵
Chee Feng Leong
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۱:۴۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Jiri Vrablik
Finished
۱۲:۱۵
Lichen Wang
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۲:۴۵
Oleksandr Tymofieiev
۱
۳
Chee Feng Leong
Finished
۱۳:۱۵
Antonin Gavlas
۲
۳
David Reitspies
Finished
۱۳:۴۵
Dmitrij Prokopcov
۰
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۴:۱۵
Lichen Wang
۳
۱
Chee Feng Leong
Finished
۱۴:۴۵
Antonin Gavlas
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۵:۱۵
David Reitspies
۳
۰
Jiri Vrablik
Finished
۱۵:۴۵
Jiri Vrablik
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۷:۱۵
Antonin Gavlas
۳
۱
Jiri Vrablik
Finished
۱۷:۱۵
David Reitspies
۳
۰
Antonin Gavlas
Finished
۱۸:۱۵
  Germany WTT Feeder Dusseldorf Women III, Doubles
Dymytrenko A./Brateyko S.
۰
۳
Krzysiek P./Sztwiertnia I.
Finished
۱۵:۲۵
Ser L.Q./Zhou J.
۳
۰
Degraef M./Marchetti N.
Finished
۱۵:۲۵
Scholz V./Solja A.
۳
۱
Tsekoura D./Papadimitriou M.
Finished
۱۵:۲۵
Wang T./He Z.
۳
۰
Lupulesku I./Surjan S.
Finished
۱۵:۲۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید